ฮานอย |ซาปา |นั่งรถรางชมเมืองฮวา |กระเช้าชึ้นยอดเขาฟาซีปัน |นั่งรถรางขึ้นยอดเขา |ยอดเขาฟาซีปัน|หมู่บ้านก๊าตก๊าต |MOANA CAFÉ |ซาปาไนท์มาร์เก็ต|ร้านกาแฟรถไฟ |ทะเลสาบคืนดาบ |สะพานแสงอาทิตย์(ถ่ายรูปด้านนอก)|ถนน 36 สาย |โบสถ์ฮานอย |จตุรัสบาดิงห์ | เจดีย์เสาเดียว

ไปแอ่วกันเต๊อะ.. บินตรงเชียงใหม่..เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย (พักซาปา 2 คืน) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน (FD) ** พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว **

รหัสทัวร์
: CMQTGO1CNXHAN-FD001
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Thai AirAsia
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ฮานอย

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ฮานอย |ซาปา |นั่งรถรางชมเมืองฮวา |กระเช้าชึ้นยอดเขาฟาซีปัน |นั่งรถรางขึ้นยอดเขา |ยอดเขาฟาซีปัน|หมู่บ้านก๊าตก๊าต |MOANA CAFÉ |ซาปาไนท์มาร์เก็ต|ร้านกาแฟรถไฟ |ทะเลสาบคืนดาบ |สะพานแสงอาทิตย์(ถ่ายรูปด้านนอก)|ถนน 36 สาย |โบสถ์ฮานอย |จตุรัสบาดิงห์ | เจดีย์เสาเดียว
CNX
- - - -
HAN
ไฟล์ทขาไป
เวลาออก
เวลาถึง
HAN
- - - -
CNX
ไฟล์ทขากลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1CNXHAN3NHANFD240602
02 มิ.ย. 256705 มิ.ย. 2567

16,900

เต็ม
GO1CNXHAN3NHANFD240719
19 ก.ค. 256722 ก.ค. 2567

17,900

จอง
GO1CNXHAN3NHANFD240809
09 ส.ค. 256712 ส.ค. 2567

17,900

จอง
GO1CNXHAN3NHANFD240920
20 ก.ย. 256723 ก.ย. 2567

16,900

จอง
GO1CNXHAN3NHANFD241011
11 ต.ค. 256714 ต.ค. 2567

17,900

จอง
GO1CNXHAN3NHANFD241020
20 ต.ค. 256723 ต.ค. 2567

16,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 10.00 น.

  คณะพร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง (รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม)

  13.20 น.

  ออกเดินทางสู่ เวียดนามเหนือ สนามบินโหน่ยบ่าย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD870 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

  14.50 น.

  เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)


  นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา Sapa ตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดในโลก เมืองซาปา เป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเมืองหนาว จึงมีการทำนาขั้นบันไดตามลาดไหล่เขาทอดตัวเรียงรายกันอย่างสวยงามจำนวนมาก อีกทั้งเมืองซาปายังเคยเป็นเมืองพักตากอากาศของชาวฝรั่งเศสในสมัยก่อน รวมทั้งเป็นเมืองพักตากอากศของชาวต่างชาติและชาวเวียดนามยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

  ที่พัก

  SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)


  นำท่าน นั่งรถรางชมเมืองซาปา จากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน Fansipan ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้าแล้ว นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร หมายเหตุ : จากจุดกระเช้าไฟฟ้าไปถึงยอดเขาฟานซีปัน มี 2 เส้นทางในการขึ้นไปถึงยอดเขา คือ เดินเท้าขึ้นบันไดไปบนยอดเขาฟานซีปัน หรือ นั่งรถรางเล็กขึ้นไป-กลับ (รวมรถราง ขึ้นยอดเขาฟาซีปัน 1 เที่ยว)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) เมนู พิเศษ BUFFET นานาชาติ


  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าม้ง อยู่ห่างจากเมืองซาปาประมาณ 2-3 กิโลเมตร เราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขา บ้านเรือนและการแต่งกาย ที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี การมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เพียงแต่ได้พบกับวิถีชีวิตขาวเขาเท่านั้น กิจกรรมที่ต้องไม่พลาดคือการเดินไปชมนาขั้นบันได และวิวสวยๆ ในมุมสูงของภูเขา ที่เป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวซาปา


  นำท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา มีการจำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)


  นำท่านเดินชม ตลาดซาปา (Sapa Night Market) เป็นตลาดที่มีสินค้าพื้นเมืองที่ผลิตโดยชาวเขาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ซาปา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย กําไล เครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม้ และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเก๋ ๆ ตกแต่งร้านสวยงาม ที่ให้เราเลือกได้ตามใจชอบ (แหล่งช้อปปิ้งมีทั้งในตึก และลานกลางแจ้ง)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

  ที่พัก

  SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)


  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย


  ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ที่ร้าน Thao Hguyen Xanh มีสินค้าให้ท่านเลือกไปเป็นของฝากของที่ระลึกมากมาย


  นำท่านสู่ Hanoi Train Street เป็นคาเฟ่ริมทางรถไฟ อีกจุดเช็คอินที่คนมาเที่ยวฮานอย จะต้องมาสักครั้ง อิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม และอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านเพลิดเพลินดื่มด่ำกับบรรยากาศตามอัธยาศัย หมายเหตุ !! กรณีคาเฟ่ ปิดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ นำท่านไปร้านกาแฟแห่งใหม่ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)


  จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและ นักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้้


  นำท่าน สะพานแสงอาทิตย์ (ถ่ายรูปจากด้านนอก) ซึ่งเป็นสะพานไม้สีแดงสดใส เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวที่มาฮานอยมาถ่ายรูปกันมากที่สุด


  นำท่านช้อปปิ้ง ย่านถนน 36 สายเก่า ฮานอย หรือ ย่านเฝอเฟือง เป็นเส้นถนนในย่านเมืองเก่า Old Quarter ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่สุดใจกลางกรุงฮานอย เป็นย่านหัตถกรรมที่มีประวัติยาวนานร่วม 600 กว่าปี ความพิเศษของ Old Quarter ก็คือ จะเป็นย่านที่มีถนนตัดผ่านมากถึง 36 สายด้วยกัน จึงเป็นที่มาของชื่อถนนบริเวณนี้นั่นเอง


  จากนั้นนำท่านเข้าชม โบสถ์ฮานอย หรือ โบสถ์เซนต์โจเซฟ เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงฮานอย และมีความสวยงามจากสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอโกธิค ซึ่งมีต้นแบบมาจากวิหารนอทเทอร์ดามในกรุงปารีส ที่นี่เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ที่เป็นศูนย์รวมของคริสตศาสนิกชนในกรุงฮานอย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกด้วย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

  ที่พัก

  MUONG THANH XALA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)


  นำท่านชม จัตุรัสบาดิงห์ Ba Dinh Square เป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ด้วยเป็นสถานที่ที่โฮจิมินห์ ประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนาม อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง จัตุรัสนี้ตั้งชื่อตามเหตุการณ์จลาจลบาดิ่ญ ซึ่งเป็นการก่อการกำเริบเพื่อต่อต้านจักรวรรดิฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นในเวียดนามระหว่างปี ค.ศ. 1886-ค.ศ. 1887 และเป็นส่วนหนึ่งของการ เคลื่อนไหวขบวนการเกิ่นเวือง จัตุรัสบาดิ่ญเป็นศูนย์กลางของเขตบาดิ่ญ รวมถึงเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสำคัญหลายแห่ง เช่น ทำเนียบประธานาธิบดี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการวางแผนและลงทุน รวมถึงอาคารสภาแห่งชาติหลังใหม่ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของฮานอย เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งของอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ ที่ซึ่งร่างของโฮจิมินห์ได้ถูกบรรจุในโลงแก้วเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึง


  เจดีย์เสาเดียว One Pillar Pagoda ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัวตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้


  แวะ..ช้อปปิ้งสินค้าโอท็อป

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)


  สมควรแก่เวลา ให้ท่านตรวจเช็คสัมภาระ นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย

  15.20 น.

  อำลาเมืองฮานอย เดินทางกลับสู่ สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD871 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

  16.55 น.

  เดินทางกลับถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 6,000 บาท

3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น

 1. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 2. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขการยกเลิก

**กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)

**กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้

 1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
 2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
 3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **

 1. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

 1. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **

 1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่น ๆ

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ (ยกเว้นห้องพัก บนบานาฮิลล์ ตามรายละเอียดที่แจ้งในรายการ)

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศเวียดนามสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน
 8. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ

ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

 1. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

GO1CNXHAN3NHANFD240602

เดินทางวันที่ 02 มิ.ย. 2567 - 05 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
CNX - HAN 2024-06-02 2024-06-02 13:20 - 14:50 avatar-img FD870
HAN - CNX 2024-06-05 2024-06-05 15:20 - 16:55 avatar-img FD871

GO1CNXHAN3NHANFD240719

เดินทางวันที่ 19 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
CNX - HAN 2024-07-19 2024-07-19 13:20 - 14:50 avatar-img FD870
HAN - CNX 2024-07-22 2024-07-22 15:20 - 16:55 avatar-img FD871

GO1CNXHAN3NHANFD240809

เดินทางวันที่ 09 ส.ค. 2567 - 12 ส.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
CNX - HAN 2024-08-09 2024-08-09 13:20 - 14:50 avatar-img FD870
HAN - CNX 2024-08-12 2024-08-12 15:20 - 16:55 avatar-img FD871

GO1CNXHAN3NHANFD240920

เดินทางวันที่ 20 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
CNX - HAN 2024-09-20 2024-09-20 13:20 - 14:50 avatar-img FD870
HAN - CNX 2024-09-23 2024-09-23 15:20 - 16:55 avatar-img FD871

GO1CNXHAN3NHANFD241011

เดินทางวันที่ 11 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
CNX - HAN 2024-10-11 2024-10-11 13:20 - 14:50 avatar-img FD870
HAN - CNX 2024-10-14 2024-10-14 15:20 - 16:55 avatar-img FD871

GO1CNXHAN3NHANFD241020

เดินทางวันที่ 20 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
CNX - HAN 2024-10-20 2024-10-20 13:20 - 14:50 avatar-img FD870
HAN - CNX 2024-10-23 2024-10-23 15:20 - 16:55 avatar-img FD871
รหัสทัวร์ : CMQTGO1CNXHAN-FD001